📌 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

10 นโยบายเน้นหนัก
ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการบุคลากรของสถานพยาบาล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องประชุมสถานพยาบาล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการในโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล…

นพ.ชัยณรงค์ มากเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

หเพเ-1
กดเดเ
ดเ้
messageImage_1682921307431
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรัษฎา

………โรงพยาบาลรัษฎาเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับชาวอําเภอรัษฎา และเรายังมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้านการให้ บริการ และความรู้ทางวิชาการเพื่อนนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นเรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากความตั้งใจจนนํามาถึงรางวัลและความภาคภูมิใจของเราบุคคลากรโรงพยาบาลรัษฎา

RATSADA HOSPITAL

โรงพยาบาลรัษฎา

ตึกพิเศษอาคารคุณสำคัญ แก้วสมบูรณ์

No Coding required, Build your dream website with drag and drop blocks & Predefined Templates.

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยอาการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 1669 หรือ สายด่วน 075-286237 ต่อ 105

ห้องพิเศษ อาคารคุณสำคัญ

No Coding required, Build your dream website with drag and drop blocks & Predefined Templates.

โรงพยาบาลรัษฎา

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

New Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

Our Of Online Services

ระบบงานออนไลน์

HDC (ตรัง)

คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ สสจ.ตรัง

โปรแกรม สารบรรณ ‘สาสุข

โรงพยาบาลรัษฎา

ระบบการจัดการสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง

No Coding required, Build your dream website

No Coding required, Build your dream website

No Coding required, Build your dream website

No Coding required, Build your dream website

NEWS

From Our Blog Posts