ปีงบประมาณ:
select case when month(er.vstdate)='10' then 'ตุลาคม' when month(er.vstdate)='11' then 'พฤศจิกายน' when month(er.vstdate)='12' then 'ธันวาคม' when month(er.vstdate)='1' then 'มกราคม' when month(er.vstdate)='2' then 'กุมภาพันธ์' when month(er.vstdate)='3' then 'มีนาคม' when month(er.vstdate)='4' then 'เมษายน' when month(er.vstdate)='5' then 'พฤษภาคม' when month(er.vstdate)='6' then 'มิถุนายน' when month(er.vstdate)='7' then 'กรกฎาคม' when month(er.vstdate)='8' then 'สิงหาคม' when month(er.vstdate)='9' then 'กันยายน' end as month, count(er.vn) as total,sum(er_pt_type =1) as 'emergency',sum(er_pt_type =2) as 'accident' ,sum(er_pt_type =3) as 'genaral',sum(er_pt_type =4) as 'other' from er_regist er left outer join vn_stat vn on vn.vn=er.vn left outer join patient p on p.hn=vn.hn where er.vstdate between '-1-10-01' and '-09-30' group by MONTH(er.vstdate) order by er.vstdate ; $this->Widget('booster.widgets.TbHighCharts', array( 'options' => array( 'title' => array('text' => 'กราฟจำนวนผู้ป่วยประเภทต่างๆในห้องอุบัติเหตุแยกรายเดือนประจำปีงบประมาณ', ), 'chart' => array( 'type' => 'line' ), 'xAxis' => array( categories => array('ต.ค', 'พ.ย', 'ธ.ค', 'ม.ค', 'ก.พ', 'มี.ค', 'เม.ย', 'พ.ค', 'มิ.ย', 'ก.ค', 'ส.ค', 'ก.ย') ), 'yAxis' => array( title => array( text => 'จำนวน' ), ), 'plotOptions' => array( 'line' => array( 'dataLabels' => array( 'enabled' => true )), ), 'series' => array(array( name => 'ทั้งหมด(ราย)', data => $total ), array( name => 'ฉุกเฉิน(ราย)', data => $emergency ), array( name => 'อุบัติเหตู(ราย)', data => $accident ), array( name => 'ทั่วไป(ราย)', data => $genaral ), array( name => 'ประเภทอื่นๆ', data => $other ), ) ) )); ?>
เดือนจำนวนทั้งหมดฉุกเฉินอุบัติเหตุผู้ป่วยท้วไปประเภทอื่นๆ
No results found.