จำนวนผู้รับบริการ แยกรายปีงบประมาณ

รายงาน : จำนวนผู้นอกรับบริการ แยกตามปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน)
1 2562 83850 19215
2 2563 71580 16913
3 2564 81597 19846
รายงาน : จำนวนผู้รับบริการ แยกตามปีงบประมาณ
  Choose Skin