จำนวนผู้รับบริการ แยกรายปีงบประมาณ

รายงาน : จำนวนผู้นอกรับบริการ แยกตามปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน)
1 2564 82991 19916
2 2565 101440 27269
3 2566 28165 9922
รายงาน : จำนวนผู้รับบริการ แยกตามปีงบประมาณ
  Choose Skin