Displaying 1-6 of 6 results.
ชื่อหมู่บ้านประชากรทั้งหมด1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง2-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต4-ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการมาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
 30000300
นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)64300000643000
ควนเมา4223046343120
ต้นพิกุล762419196106410
 101000
 100010
  Choose Skin