รายงานจำแนกผู้ป่วยแยกตามประเภทสิทธิ์

Displaying 1-13 of 13 results.
รหัสประเภทสิทธิ์จำนวน(คน)จำนวน(ราย)
10ชำระเงินเอง11
20เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด11
34ประกันสังคมในจังหวัด11
35พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ1111
71เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์2021
73นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น11
74ผู้พิการ33
77ผู้สูงอายุ88
79uc นอกเขต (ไม่มีท.)77
82อสม.11
89บัตรทอง 30 บาท2627
95ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล33
97uc นอกเขต(มี ท.)88
  Choose Skin